Општинска управа општине Бајина Башта, Одељење за инспекцијске послове и комуналне делатности обештава сва физичка лица која су власници смештајних јединица и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег правног лица које обавља угоститељску делатност) да су у складу са Законом о угоститељству ОБАВЕЗНИ да поднесу захтев за категоризацију: кућа,станова, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Бајина Башта.

Сврха поступка је категоризација смештаја и доношење решења којим се угоститељски објекти разврставају у категорије у складу са Законом о туризму и Законом о угоститељству и Правилницима који детаљније регулишу ову област.

Захтев се подноси Одељењу за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове.

Контакт подаци надлежног службеника:

Мира Милић телефон: 069 8259213, е-маил:miramilic5@gmail.com

Поступак почиње фазом подношења захтева, затим следи обрада и прослеђивање предмета са уредном документацијом Комисији за категоризацију.

Комисија излази у објекат за који је захтевана категоризација, а потом испитује усаглашеност са условима и даје своје стручно мишљење и предлог надлежном органу за доношење решења. Комисија констатује чињенично стање у погледу уређења, опреме и услуга по свим елементима и критеријумима за категоризацију.

У случајевима када нису задовољени услови, односно угоститељски објекат није опремљен у складу са прописима који детаљније регулишу ову област, Комисија уз сагласност подносиоца захтева даје рок да се поставе недостајући елементи, односно уклоне недостаци.

Након датог рока Комисија излази на контролни преглед, и записнички констатује да ли је поносилац захтева поступио по предходном записнику, и даје предлог надлежном органу да донесе решење.

Последња фаза је доношење коначне одлуке о категоризацији, а подразумева да се на основу записника комисије даје предлог надлежном службенику да донесе коначно решење о разврставању у одређену категорију.

Приликом издавања решења о категоризацији (разврставању) објекта власници добијају корисничко име и шифру, на основу ког могу приступити сајту Е-Туриста https://www.eturista.gov.rs/, на којем су убудуће обавезни да пријављују боравак гостију који бораве у њиховом смештају.

Власници објеката који нису категоризовали смештај, а обављају делатност издавања смештаја ризикују да се против истих поднесе прекршајна пријава,

Новчана казна за физичка лица која обављју делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од 150 000 до 350 000 динара.

Новчана казна за предузетнике који обављју делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од 100 000 до 500 000 динара

Новчана казна за правна лица која обављју делатност а нису уписана у законом предвиђен регистар износи од 200 000 до 800 000 динара